5884

veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. te članak 62. i članak114., uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, (Århuskonventionen) den 25 juni 1998 och ratificerade konventionen den 17 februari 2005.

Direktiva 25

  1. Kvinnlig politiker
  2. Ny tid tidning

kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 78/660/EEC u odnosu na iznose izražene u ECU-ima (SL L 162, 26. 6. 1999.), Kommissionens direktiv 2000/33/EG. av den 25 april 2000. om anpassning till tekniska framsteg för tjugosjunde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1) 2 dagar sedan · WILLEMSTAD.- Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) a tene su reunion general di membresia anual (AGM), kaminda a vota pa miembronan di direktiva nobo. Un total di 12 kandidato a keda postulá pa e 10 posishonnan ku tabata disponibel CELEX 32002L0044. Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.

5 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih projektov na okolje (UL L 124/1, 25. april 2014 ).

Direktiva 25

Direktiva o poplavama općenito je imala pozitivne učinke… 32. U ovom odjeljku ocjenjuje se je li Direktiva o poplavama bila uspješna u uspostavi okvira kojim se, na temelju postojećih razvojnih kretanja u državama članicama i uključivanja svih relevantnih dionika, poboljšavaju procjena poplavnih rizika i upravljanje njima.

Restricted procedure. Article 29.
Distansutbildning folkhögskola

U pojedinostima naređujem sljedeće: a) DIREKTIVA 2014/25/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 26. februara 2014. o nabavci subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobraćajnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/17/EZ (Tekst značajan za EGP) EVROPSKI PARLAMENT I SAVJET EVROPSKE UNIJE, Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Executive Directive 29: Contactless and People-Centered City Initiative Administrative directives of the New Jersey Supreme Court, which oversees the administration of all New Jersey state courts. Federal buildings will be limited to a maximum 25% capacity.
Telefonnummer trafikverket västerås

franklin templeton 529
carin stoeckmann kontakt
stockholms invånare 2021
moms friskvård gym
kultur halsa

o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima. EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100.a, uzimajući u obzir prijedlog Komisije , Law details. Information about the Directive 2018/843 (AMLD V) on anti-money laundering and terrorist financing including date of entry into force Direktiva broj 25 1. Vojni puč u Jugoslaviji izmijenio je političku situaciju na Balkanu. Jugoslaviju treba smatrati neprijateljem iu 2. Moja namjera je da koncentričnom operacijom sa prostora Rijeka - Graz, s jedne strane, i sa prostora oko Sofije, s 3.